Onze visie: Kerkrade naar 2025

Lokaal Alternatief: verbondenheid, duurzaamheid en veiligheid

Jong en oud
Iedereen doet mee: jongeren houden Kerkrade vitaal en je kunt er met plezier oud worden. Jong en oud gaan respectvol met elkaar om. Voor iedereen is er een plek en we kijken naar elkaar om. We investeren in laagdrempelige voorzieningen en evenementen voor jongeren en ouderen en er wordt speciale aandacht gegeven aan de binding van jongeren met Kerkrade, waarbij een jongerenmakelaar en een jongerenraad een belangrijke rol spelen.

Mensen die aandacht nodig hebben, krijgen onze aandacht. We zijn betrokken en vinden het normaal dat ieder van ons zijn of haar bijdrage levert naar vermogen.

Jongeren aansporen zelf te knokken voor hun belangen

Cultuur, recreatie en sport
Kerkrade Klankstad wordt in de facetten muziek, cultuur en sport actief gepromoot en positief uitgedragen door de vele verenigingen en voorzieningen op deze gebieden die onze gemeente rijk is. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de basisscholen en instellingen zoals de bibliotheek, de muziekschool (SMK), de Vrije Akademie (Vazom) en het theater.

Het Kerkraadse culturele leven wordt versterkt door de beschikbaarheid van theater en Rodahal voor Kerkraadse verenigingen te vergroten.

De besturen van verenigingen worden versterkt door opleidingen en trainingen.

Cultuur is geen luxe maar broodnodig

Toerisme en promotie
Kerkrade heeft een aantal belangrijke toeristische troeven en zet deze in voor actieve city-promotion, bijv. via de Parkstadnacht. De Kerkraadse trekkers Rolduc, C-City (de musea Cube, Columbus en Continium), Gaiazoo en het stadscentrum worden met elkaar verbonden zodat ze beter bereikbaar zijn bijv. via een Beleefbus en een rondleiding door Kerkrade. Ook het stadspark en de markt worden ingezet voor culturele evenementen zoals openbare films en concerten.

Er komen betere fietsverbindingen in de gemeente, bewaakte fietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Er komt een parkeer- en verblijfplaats voor campers en de wandelroutes worden verder verbeterd. Fiets- en wandelroutes worden met elkaar verbonden en de treinverbinding met Aken wordt verbeterd door aanleg van de Avantis-lijn.

Werken aan toekomstperspectief 

Wonen
In Kerkrade is het prettig wonen. Krimp is een kans: Kerkrade wordt ruimer en groener, er zijn voldoende levensloopbestendige woningen beschikbaar, er is een goede verdeling van woningen in alle prijsklassen en er zijn goede voorzieningen voor openbaar vervoer.

Nu het centrum gereed is, is het zaak om de voorzieningen, het winkelaanbod en de horeca zowel in het centrum als in de wijkcentra te versterken, op peil te houden en leegstand tegen te gaan.

Het cultuurcluster (voorziening waar in een omgeving het theater, de bibliotheek en de muziekschool samenkomen) in het centrum is als een tweede huiskamer, een sociale plek voor jong en oud, waar je zomaar kunt binnenlopen om mensen te ontmoeten of om iets te beleven.

De leefbaarheid van Kerkrade wordt op peil gehouden door veel groen en kleinschalige openbare speelplekken en door een adequate handhaving: we wijzen mensen op hun verantwoordelijkheid (denk bijv. aan koffieshops, hondenpoep en verloedering).

We zijn samen verantwoordelijk voor integratie van nieuwe Nederlanders en Kerkradenaren. Buurtprojecten zijn een mogelijkheid om te komen tot sociale diversiteit en meer cohesie in de wijk. Deze worden door de gemeente actief ondersteund.

Verander het klimaat: praat eens met je buren

Werken
De gemeente zet zich in voor het aantrekken van bedrijven en werkgelegenheid door een gunstig vestigingsklimaat te scheppen. Hierdoor ontstaat werkgelegenheid voor zowel hoog- als laagopgeleide inwoners, waardoor ook jongeren in de regio blijven. Daartoe wordt intensief en grensoverschrijdend samengewerkt met de buurgemeenten Heerlen, Herzogenrath, Landgraaf en Simpelveld. Bijvoorbeeld door de samenwerking van de arbeidsbureaus over de grenzen heen in Eurodeverband.

Maatwerk en persoonlijke begeleiding om mensen aan werk te helpen worden ingezet op individueel niveau .

Ondernemers worden geholpen en gestimuleerd om zich in Kerkrade te vestigen en gestimuleerd om er te blijven.

Visie en durf

Onderwijs
Kinderen op de basisschool worden breed opgeleid, niet alleen in lezen, rekenen en schrijven maar ook in cultuur, bewegen en muziek.

Er zijn voldoende basisscholen en peuterspeelzalen beschikbaar voor iedereen en er zijn goede en betaalbare buitenschoolse activiteiten beschikbaar zodat jongeren zich verder kunnen ontplooien.

Het speciaal onderwijs (gericht op kansarme jongeren) blijft behouden evenals de laagdrempelige zorg (schoolmaatschappelijk werk op school) en er is aandacht voor kansarme jongeren en begeleiding hiervan. Laaggeletterdheid wordt actief bestreden onder alle leeftijdscategorieën.

Er wordt gestimuleerd dat kinderen in het basisonderwijs Duits leren, zodat hun mogelijkheden om in Duitsland te kunnen studeren of werken groter worden. Daarbij is er in de basisschool ook aandacht voor het behoud van het Kerkraads dialect.

Goed onderwijs: van eminent belang

Regionale samenwerking
Er wordt een goed doordachte afweging gemaakt van een hernieuwde samenwerking binnen Parkstad en met andere omliggende gemeenten aan beide zijden van de grens. De samenstelling van de partners wordt bepaald door de gezamenlijke opgave en kan variëren. Goede banden zijn hier onontbeerlijk. Maar duidelijk moet zijn dat samenwerking een middel is en gemeentelijke herindeling geen doel.

Werken aan toekomstperspectief

Gezondheid en zorg
Zorg is op maat beschikbaar. Er komt een gemeentelijk lifestyle-programma met veel aandacht voor een gezonde leefwijze, voeding, overgewicht en bewegen voor jong en oud. Centercourt heeft hierin een sturende en centrale taak. Er worden fitness- en sportmogelijkheden in parken, scholen en andere geschikte locaties aangeboden.

In Kerkrade zijn de belangrijkste poliklinieken en integrale aanpak van chronische ziektes beschikbaar en het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen moet optimaal bereikbaar worden voor iedereen.

Er wordt structureel aandacht gegeven aan beweging en gezonde voeding op alle leeftijden. Ook is er aandacht voor hulp aan ouders en jeugdzorg.

De toegang tot de zorg wordt laagdrempelig opgezet en waar mogelijk wordt met één loket gewerkt. Voorzieningen zijn dichtbij of eenvoudig via openbaar vervoer bereikbaar.

Eenzaamheid van ouderen krijgt speciale aandacht.

Samen zoeken naar goede oplossingen

Veiligheid
Openbare orde en veiligheid zijn van groot belang voor ons allemaal en worden gehandhaafd. Mensen worden aangesproken als ze de regels m.b.t. bijv. parkeren, hondenpoep, graffiti, geluids- en drugsoverlast  of zwerfvuil overtreden.

We zijn tenslotte allemaal verantwoordelijk voor een schone en veilige leefomgeving!

Om de veiligheid in de wijken te bevorderen stimuleert de gemeente het gebruik van de buurt-app, zet waar nodig cameratoezicht in en zorgt dat handhaving dichtbij is of snel bereikbaar. De wijkagent wordt weer meer zichtbaar.

Het publieke belang dienend

Onze leden