Onze visie: Kerkrade naar 2030

Lokaal Alternatief: verbondenheid, duurzaamheid en veiligheid.

Wij presenteren u onze visie voor de komende jaren. Bewust geen verkiezingsprogramma waarin puntsgewijs zaken worden opgesomd die bereikt zouden moeten worden. De praktijk leert dat in eventuele coalitieonderhandelingen (logischerwijze) water bij de wijn gedaan moet worden. Net dat ene punt waarom ú ons uw stem geeft, kan ‘verloren’ gaan in die onderhandelingen.

Met deze visie geven wij u duidelijkheid over onze richting, de richting die ons Kerkrade nóg mooier zal kunnen maken.

Jong en oud
Iedereen doet mee: jongeren houden Kerkrade vitaal en je kunt er met plezier oud worden. Jong en oud gaan respectvol met elkaar om. Voor iedereen is er een plek en we kijken naar elkaar om. We investeren in laagdrempelige voorzieningen en evenementen voor jongeren en ouderen en er wordt speciale aandacht gegeven aan de binding van jongeren met Kerkrade, waarbij een jongerenmakelaar en een jongerenraad een belangrijke rol spelen.

Mensen die aandacht nodig hebben, krijgen onze aandacht. We zijn betrokken en vinden het normaal dat ieder van ons zijn of haar bijdrage levert naar vermogen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ‘meer omkijken’ naar anderen in onze gemeenschap. De oudere die ziet dat een jongere het moeilijk heeft en daarover in gesprek gaat. De jongere die eens af en toe een kopje koffie of thee drinkt met de oudere buurvrouw of -man die zo vaak alleen thuis zit. Kleine stapjes met een groot gevolg.

Jongeren aansporen zelf te knokken voor hun belangen

Cultuur, recreatie en sport
Kerkrade Klankstad wordt in de facetten muziek, cultuur en sport actief gepromoot en positief uitgedragen door de vele verenigingen en voorzieningen op deze gebieden die onze gemeente rijk is. Hierbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de basisscholen en instellingen zoals de bibliotheek, de muziekschool (SMK), de Vrije Akademie (Vazom) en het theater.

Het Kerkraadse culturele leven wordt versterkt door de beschikbaarheid van theater en Rodahal voor Kerkraadse verenigingen te vergroten. Niet alleen door de mogelijkheid van een subsidie, maar ook door verenigingen met raad en daad terzijde te staan.

De besturen van verenigingen worden versterkt door opleidingen en trainingen.

Cultuur is geen luxe maar broodnodig

Toerisme en promotie

Kerkrade heeft een aantal belangrijke toeristische troeven en zet deze in voor actieve city-promotion. De Kerkraadse trekkers Abdij Rolduc, Gaiazoo, Leisure Dome, Discovery Museum en natuurlijk Roda JC moeten door het stadscentrum nog beter met elkaar verbonden worden. De Beleefbus en een rondleiding door Kerkrade zijn de eerste stappen daarin. Ook het stadspark en de markt worden ingezet voor culturele evenementen zoals openbare films en concerten.

Er komen betere fietsverbindingen in de gemeente. Op initiatief van Lokaal Alternatief is inmiddels een bewaakte fietsenstalling gerealiseerd. Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen zijn echt noodzakelijk. Er is inmiddels een parkeer- en verblijfplaats voor campers, maar deze mag wel iets meer voorzieningen krijgen. Met het inmiddels grote toeristisch aanbod  is een camping geen overbodige luxe en mogen de wandelroutes verder worden verbeterd. Fiets- en wandelroutes moeten met elkaar verbonden worden.

Werken aan toekomstperspectief 

Wonen
In Kerkrade is het prettig wonen. Krimp is een kans: Kerkrade wordt ruimer en groener, maar we hebben behoefte aan een breder aanbod van woningen. Natuurlijk voor de starters op de woningmarkt, voor jongeren, voor al dan niet hulpbehoevende senioren. Maar we hebben ook dringend behoefte aan woningen voor de meer kapitaalkrachtigen. De plannen voor het gebied waar nu ons sportcomplex d’r Pool staat sluit aan bij die wens. Door hiermee het aanbod in luxere woningen uit te breiden, ontstaat in de andere sectoren ruimt. Goedkopere woningen komen hierdoor vrij en er ontstaat weer ruimte voor doorgroei.
Nu het centrum gereed is, is het zaak om de voorzieningen, het winkelaanbod en de horeca zowel in het centrum als in de wijkcentra te versterken, op peil te houden en leegstand tegen te gaan. Natuurlijk is het de vraag hoe ver we daarin moeten gaan. Als de algemene trend is dat bij voorkeur via internet wordt gekocht, zal de ambitie voor een uitgebreid winkelaanbod moeten worden bijgesteld. Natuurlijk zonder dat de aantrekkelijkheid van Kerkrade voor winkeliers onder druk komt te staan.

HuB (waar het theater, de bibliotheek en de muziekschool samenkomen) in het centrum is als een tweede huiskamer, een sociale plek voor jong en oud, waar je zomaar kunt binnenlopen om mensen te ontmoeten of om iets te beleven. Deze voorziening, waar onze Lokaal Alternatief wethouder Jo Bok de basis voor heeft gelegd, wordt wereldwijd als een voorbeeld gezien. De bibliotheek is in 2021 uitgeroepen tot de ‘Mooiste bibliotheek van Nederland’.

De leefbaarheid van Kerkrade wordt op peil gehouden door veel groen en kleinschalige openbare speelplekken en door een adequate handhaving: we wijzen mensen op hun verantwoordelijkheid (denk bijv. aan koffieshops, hondenpoep en verloedering).

We zijn samen verantwoordelijk voor integratie van nieuwe Nederlanders en Kerkradenaren. Buurtprojecten zijn een mogelijkheid om te komen tot sociale diversiteit en meer cohesie in de wijk. Deze worden door de gemeente actief ondersteund.

Verander het klimaat: praat eens met je buren

Werken
De gemeente zet zich in voor het aantrekken van bedrijven en werkgelegenheid door een gunstig vestigingsklimaat te scheppen. Hierdoor ontstaat werkgelegenheid voor zowel hoog- als laagopgeleide inwoners, waardoor ook jongeren in de regio blijven. Daartoe wordt intensief en grensoverschrijdend samengewerkt met de buurgemeenten Heerlen, Herzogenrath, Landgraaf en Simpelveld. Bijvoorbeeld door de samenwerking van de arbeidsbureaus over de grenzen heen in Eurodeverband.

Maatwerk en persoonlijke begeleiding om mensen aan werk te helpen worden ingezet op individueel niveau .

Ondernemers worden geholpen en gestimuleerd om zich in Kerkrade te vestigen en gestimuleerd om er te blijven.

Visie en durf

Onderwijs

Kinderen op de basisschool worden breed opgeleid, niet alleen in lezen, rekenen en schrijven maar ook in cultuur, bewegen en muziek.

Er zijn voldoende basisscholen en peuterspeelzalen beschikbaar voor iedereen en er zijn goede en betaalbare buitenschoolse activiteiten beschikbaar zodat jongeren zich verder kunnen ontplooien.

Naast het speciaal onderwijs (gericht op kansarme jongeren) en laagdrempelige zorg (schoolmaatschappelijk werk op school) is aandacht voor kansarme jongeren en begeleiding hiervan. Laaggeletterdheid wordt actief bestreden onder alle leeftijdscategorieën. Hiervoor worden vanuit de gemeente cq bibliotheek leescoaches aan het onderwijs beschikbaar gesteld. Door de jeugd te laten ervaren dat lezen leuk is, wordt in een vroeg fase de basis gelegd om laaggeletterdheid te voorkomen.

Om in Kerkrade weer volwaardig middelbaar onderwijs te kunnen aanbieden, loopt de procedure voor de start van een nieuwe school voor middelbaar onderwijs; Het Martin Buber. Door de onderscheidende manier van lesgeven, waarin plezier in het leren door het ‘doen’ veel aandacht te geven, de basis vormt om de aangeboden opleidingsrichting met succes af te sluiten.

Er wordt gestimuleerd dat kinderen in het basisonderwijs Duits leren, zodat hun mogelijkheden om in Duitsland te kunnen studeren of werken groter worden. Daarbij is er in de basisschool ook aandacht voor het behoud van het Kerkraads dialect.

Goed onderwijs: van eminent belang

Regionale samenwerking
Er wordt een goed doordachte afweging gemaakt van een hernieuwde samenwerking binnen Parkstad en met andere omliggende gemeenten aan beide zijden van de grens. De samenstelling van de partners wordt bepaald door de gezamenlijke opgave en kan variëren. Goede banden zijn hier onontbeerlijk. Maar duidelijk moet zijn dat samenwerking een middel is en gemeentelijke herindeling geen doel.

Werken aan toekomstperspectief

Gezondheid en zorg

Zorg is op maat beschikbaar. Gekoppeld aan de realisatie van een centrale gezondheids- en sportlocatie Vie, komt er een gemeentelijk lifestyle-programma met veel aandacht voor een gezonde leefwijze, voeding, overgewicht en bewegen voor jong en oud. Vie heeft hierin een sturende en centrale taak. Er worden fitness- en sportmogelijkheden in de wijken, parken, scholen en andere geschikte locaties aangeboden.

Het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen moet optimaal bereikbaar worden voor iedereen.

Er wordt structureel aandacht gegeven aan beweging en gezonde voeding op alle leeftijden. Ook is er aandacht voor hulp aan ouders en jeugdzorg.

De toegang tot de zorg wordt laagdrempelig opgezet en waar mogelijk wordt met één loket gewerkt. Voorzieningen zijn dichtbij of eenvoudig via openbaar vervoer bereikbaar.

Eenzaamheid van ouderen krijgt speciale aandacht.

Samen zoeken naar goede oplossingen

Veiligheid
Openbare orde en veiligheid zijn van groot belang voor ons allemaal en worden gehandhaafd. Mensen worden aangesproken als ze de regels m.b.t. bijv. parkeren, hondenpoep, graffiti, geluids- en drugsoverlast  of zwerfvuil overtreden.

We zijn tenslotte allemaal verantwoordelijk voor een schone en veilige leefomgeving!

Om de veiligheid in de wijken te bevorderen stimuleert de gemeente het gebruik van de buurt-app, zet waar nodig cameratoezicht in en zorgt dat handhaving dichtbij is of snel bereikbaar. De wijkagent wordt weer meer zichtbaar.

Het publieke belang dienend

Onze leden