28 juni 2019 Marc Charlier

Slapeloze nachten …

Het artikel in De Limburger dd 28-6-2019

Ons raadslid Jo Bok heeft slapeloze nachten van de Voorjaarsnota 2019 …

De integrale tekst van Jo Bok en Moon Peerboom;

Moon:
Mevrouw de voorzitter,
Wij hebben een probleem. Liever gezegd onze Jo heeft een probleem.
Hij kan de slaap maar moeilijk vatten omdat hij van alles mee naar bed neemt……..wat neemt hij dan mee zult u zich afvragen? Je zou het niet voor mogelijk houden maar tussen de lakens van de familie Bok in de Kleingraverstraat kom je van alles tegen. Zoals bijvoorbeeld een voorjaarsnota, een begroting en meer van dat soort gemeentelijke beleidsstukken, dit tot groot leedwezen van mevrouw Bok, zij ziet dat niet zitten. Wat moet ik met al die cijfers in mijn bed, verzuchtte ze laatst tegen mij. Ik kan haar geen ongelijk geven. Maar ja voorzitter, Jo is Jo. En tegen mijn vriendin heb ik gezegd: Mie leef Margo, ‘t kuet sjlimmer zieë, zolang het bij de voorjaarsnota blijft.
Jo:
Wat is een voorjaarsnota? Op de eerste plaats is het een managementrapportage in het kader van de planning en controle cyclus.
De voorjaarsrapportage van de Rijksoverheid kon helaas niet meegenomen worden, daardoor lopen we achter de feiten aan.
Natuurlijk staat alles keurig op papier en informeert u ons netjes dat alles in de pas loopt.
Toch bekruipt mij een gevoel van onrust omdat we als gemeente niet aan alle knoppen kunnen draaien. Een inzicht in een financiële planning hebben we niet, het is alleen maar afwachten op de volgende rijksboodschap. Sterker nog, de gemeente heeft de OZB verhoogd voor grote projecten en wat doen we? Bij de eerste beste VJN doen we en greep in die OZB kas. Mijn onrust, mevrouw de voorzitter komt dus niet uit de lucht vallen, als u begrijpt wat ik bedoel.
Ten tweede: De Voorjaarsnota is bedoeld als basis voor de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenramingen.
Voor wat betreft de managementrapportage zijn er drie zaken die in het oog springen: de pensioenpremies die fors meer gaan kosten. De Rijksoverheid onderhandelt over de ambtenarensalarissen en
de gemeentelijke overheid moet betalen zonder dat er in de algemene uitkering rekening mee gehouden wordt. Veel woorden daaraan vuil maken heeft geen enkele zin. Het dividend van BNG en Enexis is gelukkig ‘sjun mitjenoame’.
‘Losse vier óch ins sjwain han!’.
Wat verder opvalt is dat de gemeente Kerkrade in het verleden een substantieel te laag bedrag heeft ontvangen voor onderwijsachterstanden. Het is natuurlijk van de zotte dat zoiets gebeurt omdat CBS-indicatoren niet voldoen aan de feitelijke situatie. Onderwijs is essentieel voor het kunnen functioneren in onze sociale en digitale maatschappij. Heb je een valse start dan heb je voor altijd de accu leeg. De burgemeester wil dit samen met College en Raad als speerpunt oppakken. Lokaal Alternatief doet mee!
Onderwijsachterstand heeft alles te maken met de economische situatie van onze burgers. Nog teveel mensen moeten gebruik maken van regelingen, veel mensen staan daardoor helaas onder aan de sociale ladder.
Mogelijk dat een allesomvattend deltaplan waarin we problematieken aan elkaar koppelen een hulpmiddel is waarmee College, Raad en maatschappelijke organisaties aan de slag kunnen.
Moon:
De enige VMBO school die we nog hebben dient optimaal gefaciliteerd en in stand gehouden worden. Parkstadgemeenten moeten daarvoor met elkaar in overleg en geen concurrentiepositie innemen. Cruciaal daarin is ook de
positie die Movare in onze regio speelt met betrekking tot de totale onderwijssituatie.
Middelbaar onderwijs is essentieel voor een evenwichtige opbouw van onze samenleving. We vragen de wethouder om in nauw overleg samen met andere gemeentes te onderzoeken hoe we leerlingen meer kunnen binden aan Kerkrade. Wij willen als Lokaal Alternatief graag meedenken in kansen en mogelijkheden. Dit moet ons echt alles waard zijn anders is de term ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ een loze kreet.
Dan de woningbouw, we krijgen meer mogelijkheden om kwalitatief accenten te zetten. Wij, als Lokaal Alternatief, constateren dat het aanbod onvoldoende aansluit bij de behoefte. De doorstroming in de woningsector stagneert en daarom is er te weinig aanbod voor starters en jonge gezinnen. Ook in het duurdere segment zijn geschikte woningen schaars. We horen regelmatig dat inwoners met een ruimere beurs hun heil elders in de regio zoeken waar wel de gewenste woningen aangeboden worden. We vragen de wethouder de mismatch in het woningaanbod nader te onderzoeken zodat we de trend dat inwoners onze gemeente noodgedwongen vaarwel zeggen zo snel mogelijk stoppen.
Jo:
Zoals u weet hebben we eerder ook al al uitgebreid aandacht gevraagd voor veiligheid. Het doet ons deugd dat ook onze nieuwe burgemeester in haar maidenspeech veiligheid tot speerpunt heeft verklaard.
In de VJN lezen we dat de financiële consequenties voor de uitvoering van het veiligheidsplan 2019-2022 binnen de bestaande reguliere middelen en afspraken bestreden worden. Toen het veiligheidsplan voor het eerst ter tafel kwam werd echter gesteld dat men uitbreiding van menskracht zou onderzoeken.
Later hoorden we bij de behandeling van het plan dat dit in 2019 niet zou gebeuren. Wel werden er toen meteen maar liefst 3 aanvalsplannen aangekondigd waarvan slechts één ons tijdig bereikt heeft. Lokaal Alternatief heeft van meet af aan twijfels gehad bij de haalbaarheid van het plan. Hoe willen we nou in hemelsnaam dit ambitieuze plan binnen de bestaande personele bezetting realiseren ? De mensen van OOV doen al het mogelijke en moeten nu al alle zeilen bijzetten Ons inziens kan het integrale Veiligheidsplan niet binnen de bestaande middelen en formatie uitgevoerd worden. Dit hebben we enkele maanden geleden ook aan het College kenbaar gemaakt middels onze brandbrief.
Ook zijn we van mening dat er geen nieuwe aanvalsplannen in andere wijken uitgerold moeten gaan worden vooraleer je orde op zaken gesteld hebt in Bleijerheide, de wijk die als pilot aangewezen werd. Daar is pas een eerste voorzichtig begin meegemaakt zoals wij recentelijk hebben kunnen constateren in onze gesprekken met buurtbewoners. Die wijk verdient een intensieve en doortastende aanpak want er zijn nog heel wat problemen te tackelen. We zullen dus prioriteiten moeten stellen. Als we de suggestie wekken dat we een veiligheidsplan van deze orde zonder extra middelen en zonder uitbreiding van de personele bezetting in deze omvang aankunnen zijn we niet geloofwaardig bezig.
Moon:
Over de paragrafen duurzaamheid en internationale samenwerking willen we gezien de tijd graag een andere keer van gedachten wisselen.
Waar we vanavond wél aandacht aan willen besteden is het feit dat dat we in deze Raad moeten waken voor polarisatie. Het kenmerk van democratische politiek is nadrukkelijk niet alleen de bewegingsvrijheid van de meerderheid maar in het serieus ruimte geven aan de mening van de minderheid.
Wij hebben als Lokaal Alternatief het College al meermaals opgeroepen om de Raad als geheel vroegtijdig mee te nemen in de complexe vraagstukken waar we voor geplaatst worden.
Wij zijn van mening dat het juist van kracht getuigt als je je door argumenten van een ander laat overtuigen. Politiek is immers verschillen afwegen en daarover een mening vormen.
Nogmaals vragen wij aandacht voor de noodzaak voor een samenbrengende kracht waarin gekozen wordt voor gezamenlijk besturen.
Jo:
Tenslotte, mevrouw de voorzitter.
Lokaal Alternatief heet niet voor niets Alternatief. Soms moeten we het over een andere boeg gooien en zaken op een frisse en andere manier bekijken.
Na de zomer moeten we de knoop over Center Court gaan doorhakken.
Het gedachtengoed van een vitaal en gezond Kerkrade gaat een hoop van ons vragen. Het betreft een flinke financiële investering maar het is niet alleen het geld wat ons zorgen baart. De prijs is slechts wat je betaalt.
Een vitaler en gezonder Kerkrade zal de komende decennia een enorme inspanning van ons als gemeente vragen maar ook van onze inwoners. Gaan onze inwoners het idee achter Center Court omarmen? Zouden we het beoogde doel dat we voor ogen hebben eventueel ook op andere manieren kunnen bereiken, zijn daar überhaupt wel nieuwe stenen voor nodig?
Lokaal Alternatief worstelt met een hoop vragen. Daarom willen we het College en alle collega raadsleden en commissieleden uitnodigen voor een gedachtenwisseling.
Moon:
Los van het feit of u of uw fractie voor of tegen bent, daar gaat het ons niet om. Lokaal Alternatief is van mening dat we onszelf de ruimte moeten geven om het gedachtengoed van een vitaal Kerkrade van zoveel mogelijk kanten te bezien. Hoe we dat denken te bereiken en wat ons dat waard is.
Daarom zullen wij u morgen via de griffie onze overwegingen inzake Center Court doen toekomen die ons, u en uw fractie en mogelijk ook andere geïnteresseerden behulpzaam kunnen zijn in de afweging.
De Chinese filosoof Confucius zei het immers al:
‘Wie zijn gedachten niet in de verte stuurt, zal zorgen vinden in zijn nabijheid’.
En mogelijk krijgt mevrouw Bok dan ook meer rust.