Privacyprotocol, Disclaimer & ANBI informatie

Privacyprotocol

Algemeen
Op alle handelingen inzake persoonsgegevens is de Wet Bescherming van Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Lokaal Alternatief verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden in overeenstemming met deze wetgeving.
Op grond van artikel 3 Vrijstellingsbesluit Wbp is Lokaal Alternatief niet verplicht de gegevensverwerking die voldoet aan de voorwaarden in dit artikel genoemd, te melden bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).

Bewaarplicht
Conform art. 3 lid 7 van het Vrijstellingsbesluit Wbp worden persoonsgegevens uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd of de betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij niet langer als begunstiger wil worden beschouwd verwijderd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens tot onze beschikking in de administratie worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Ingevolge artikel 20 lid 1 en 2 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) moet Lokaal Alternatief de persoonsgegevens van leden durende tien jaar bewaren.

Verzamelen van persoonsgegevens
Lokaal Alternatief verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens van leden, klankbordgroep leden en andere op enigerlei wijze betrokkenen bij Lokaal Alternatief. Lokaal Alternatief vraagt slechts om de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden voor het verzamelen en verwerken van de gegevens.

Leden en klankbordgroep leden:
Het gaat hierbij om: naam, voornaam, voorletters, titulatuur (niet verplicht), geslacht (niet verplicht), geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres, bank- of girorekeningnummer, betaalgegevens, gegevens betreffende functies binnen Lokaal Alternatief, aandachtsgebieden en het lidnummer.
Optioneel zijn de titulatuur, geslacht, telefoonnummer en contactgegevens van assistenten van de betrokkene.

Overige bij Lokaal Alternatief betrokkenen: e-mailadressen, postcode, datum en locatie van registratie.
Bovengenoemde betrokkenen hebben te allen tijde het recht op inzage in en correctie van hun persoonsgegevens. Tevens kunnen belangstellenden te allen tijde vragen om vernietiging van hun verzamelde persoonsgegevens met in achtneming van de wettelijke bewaarplicht die geldt voor politieke partijen.

Informeren van betrokkenen
Het privacyprotocol wordt gepubliceerd op www.lokaalalternatiefkerkrade.nl en zal voor iedereen, leden en belangstellenden, inzichtelijk zijn.
Belangstellenden zullen bij aanmelding voor evenementen via het aanmeldformulier worden geattendeerd op het privacyprotocol waarbij zij akkoord moeten gaan met het protocol en toestemming moeten geven om gebruik te mogen maken van persoonsgegevens ten behoeve van onderstaande doeleinden.

Doeleinden
Lokaal Alternatief verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de volgende gerechtvaardigde doeleinden op basis van art. 8(a) t/m (f) van de Wbp :

 • Het aangaan van een lidmaatschap en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan innen van contributies, verzenden van uitnodigingen voor ledenvergaderingen, deelname aan ledenraadplegingen);
 • Het ontvangen van donaties en daarbij behorende rechten en plichten (denk aan notarisplannen en overeenkomsten);
 • Het verzenden van verenigingsinformatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Het beheren van de ledenadministratie;
 • Het beheren van de financiële administratie;
 • Het beheren van een database voor scouting en talentmanagement;
 • (geanonimiseerd) statistisch onderzoek.

Lokaal Alternatief gebruikt de telefoon- , adresgegevens, e-mailadressen, klikgedrag en geboortedata van de leden ten behoeve van de permanente campagne, om:

 • te informeren over en te betrekken bij de permanente campagne;
 • te vragen actief deel te nemen aan de permanente campagne;
 • informatie en kennis van leden te vragen die gebruikt wordt als input voor de permanente campagne.

Lokaal Alternatief gebruikt opgevraagde informatie en kennis ten behoeve van aandachtsgebieden van leden, klankbordgroep leden en belangstellenden om:

 • gericht te informeren over hun aandachtsgebieden;
 • gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij hun aandachtsgebieden;
 • gericht terug te kunnen koppelen wat met hun input over de aandachtsgebieden gedaan is;
 • zelf gegeven informatie om in de toekomst deze te kunnen bereiken en betrekken bij permanente campagne.

en

Lokaal Alternatief gebruikt verstrekte e-mailadressen en postcodes van leden, klankbordgroep leden en belangstellenden om:

 • te inventariseren waar kiezers en sympathisanten in de wijk of in netwerken zich zorgen om maken;
 • gericht uit te nodigen voor bijeenkomsten die aansluiten bij hun zorgen;
 • gericht terug te koppelen wat met hun inventarisaties en meningen gedaan is;
 • gericht te informeren en betrekken bij belangrijke onderwerpen in hun directe omgeving.
 • doelgroepen aan te maken om potentiele Lokaal Alternatief leden te benaderen via social media.

Beveiliging & vertrouwelijkheid
Lokaal Alternatief legt in overeenstemming met artikel 13 Wbp passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De bij Lokaal Alternatief bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van Lokaal Alternatief en statutair specifiek met Lokaal Alternatief verbonden organisaties en worden alleen ter kennis gebracht aan degenen die voor bedoelde activiteiten over die gegevens moeten beschikken. En overigen genoemden zoals vermeld in artikel 3.4 van het Vrijstellingsbesluit van de Wbp.

Wanneer Lokaal Alternatief persoonsgegevens laat verwerken door een bewerker, dient de bewerker te allen tijde een bewerkersovereenkomst te ondertekenen. Hiermee waarborgt Lokaal Alternatief de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Wijzigingen in het privacyprotocol
Lokaal Alternatief behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het Privacyprotocol. Wij adviseren u het Privacyprotocol regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 juli 2017.

Vragen
Voor vragen over het privacybeleid van Lokaal Alternatief kunt u contact met ons opnemen via info@lakerkrade.nl

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De web redactie van Lokaal Alternatief besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien de web redactie opmerkzaam wordt gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Bovendien kan de redactie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. De Lokaal Alternatief redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Copyright
Verzoeken om materiaal van deze site voor niet-commerciële doeleinden aan te wenden zullen in de regel een welwillende houding ontmoeten. Aan deze toestemming zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Gebruik persoonsgegevens
Lokaal Alternatief gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daar bijbehorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze site is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

ANBI informatie

Klik hieronder om de ANBI verantwoording in PDF vorm te bekijken.

ANBI verantwoording

Financieel jaarverslag