Ontwerpbesluit CenterCourt ???

10 juni 2020 Marc Charlier

Ontwerpbesluit CenterCourt ???

Naar aanleiding van de agendering van het ontwerpbesluit CenterCourt heeft Lokaal Alternatief een schrijven hierover aan het College van B&W (met een kopie aan alle raadsfracties) gestuurd. Onderstaand de integrale tekst van deze brief.

Lokaal Alternatief heeft kennis genomen van het ontwerpbesluit betreffende het programma Center Court Kerkrade hetgeen op de agenda staat voor de gezamenlijke raadscommissie GEZ/B&S op 17 juni a.s.
De nota wordt aan commissies en Raad voorgelegd teneinde groen licht te krijgen voor het inzetten van € 1,2 miljoen voor het programma CCK.

In oktober 2019 werd het programma, ook wel de niet-fysieke component genoemd onder voorwaarden vastgesteld in de Raad. Onze fractie heeft zich destijds uitermate kritisch uitgelaten over uw voorstel aangaande de niet-fysieke component. Wij hadden met name grote moeite met het feit dat het gedachtegoed onvoldoende uit de verf kwam, waar het juist om draait.

Uiteindelijk stemde een lid van onze fractie tegen, de twee andere fractieleden gingen schoorvoetend akkoord en gaven het voorstel het voordeel van de twijfel.
We zijn inmiddels negen maanden verder en constateren dat het College thans nog steeds geen concrete invulling kan geven aan de niet-fysieke component. We missen handtekeningen of verklaringen van commitment van gemeenten, maatschappelijke organisaties en beoogde partners. Op welke wijze zij daadwerkelijk gaan participeren is niet duidelijk.

Met de voorliggende nota vraagt u ons ruim een miljoen uit te trekken voor plannen die, in onze ogen, wederom onvoldoende onderbouwd zijn.

Weer komt u niet verder dan fraaie volzinnen. De nota is zeer globaal en van een hoog abstractieniveau. Met de intenties kun je het in feite alleen maar eens zijn. Het gaat nogmaals om de onderbouwing. Nergens worden mijlpalen beschreven waarop specifieke doelen of resultaten bereikt gaan worden.
Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld, ja zelfs verbolgen over het feit dat u een dergelijk globaal en abstract voorstel aan de Raad voorlegt.

De gezondheid en vitaliteit van onze Kerkraadse inwoners verdient beter.

Wij beschouwen het programma dat u ons thans ter goedkeuring voorlegt, als een affront. Dat u nu, 9 maanden later, kennelijk nog steeds niet in staat bent om met een weloverwogen en concreet programma te komen is in onze ogen een zwaktebod, een enorme misser.

De fractie Lokaal Alternatief verzoekt het College dan ook het huidige ontwerpbesluit van de agenda af te halen en hierover pas weer met de Raad in contact te treden als u een nota kunt voorleggen die recht doet aan het majeure project dat Center Court Kerkrade is.

Fractie Lokaal Alternatief

foto (c) Luc Lodder – De Limburger