Beschouwingen Najaarsnota

25 oktober 2017 Marc Charlier

Beschouwingen Najaarsnota

Vandaag, 25 oktober, vonden in de Kerkraadse gemeenteraad de Algemene Beschouwingen over de Najaarsnota plaats. Hierbij de beschouwingen van Lokaal Alternatief, zoals verwoordt door fractievoorzitter Betty Bremen;

Algemene beschouwingen Lokaal Alternatief, oktober 2017

Volgend voorjaar zijn er verkiezingen, terwijl de vorige nog maar zo kort geleden lijken. Bij de laatste beschouwingen van deze Raad en deze bestuursperiode wil ik even terug- en vooruitblikken. De afgelopen jaren waren spannend en enerverend. Het sociale domein ging helemaal op de schop. Het was “hands on” voor gemeenten. Onder het mom van “de gemeente staat dichterbij” is een hoop op ons bordje gelegd en en passant werden daar fikse bezuinigingen aan gekoppeld.
En dan circulaires uit Den Haag, elk jaar is het weer afwachten wat de Rijksoverheid uit de hoge hoed tovert om de gemeenten vervolgens met financiële problemen of meevallers te confronteren. Bij Lokaal Alternatief zou de vlag uitgehangen worden als we stabielere bedragen in het vooruitzicht gesteld zouden krijgen zodat de gemeente daar ook beleid op kan uitzetten.
Hoe hard we als gemeente ook ons best doen, het is helaas nog altijd zo dat we in de vergelijkingen van “waar staat je gemeente” negatief scoren, zoals bijv. op het gebied van gezondheid, laaggeletterdheid, kinderen in armoede, verwijzingen naar Halt, hetgeen een opeenstapeling van negatieve effecten tot gevolg heeft.

Morgen staat er een nieuw kabinet op het bordes. Laten we hopen dat er vanuit Den Haag eindelijk begrip en meer ondersteuning komt voor al die gemeentes zoals Kerkrade, waar deze cumulatie voor extra financiële problemen zorgt. Dan kunnen we met recht net als de regering weer “vertrouwen in de toekomst” hebben.

Gelukkig gaat het met een groot deel van de Kerkraadse jeugd goed.
In de afgelopen jaren is er binnen deze gemeente hard gewerkt om die jeugdigen en hun ouders waar het niet zo goed mee gaat, in een vroegtijdig stadium te ondersteunen. Dit ook om zwaardere en duurdere zorg te voorkomen. Wij blijven ons echter afvragen of dit in de praktijk allemaal goed verloopt. We moeten voorkomen dat er nog steeds signalen uitgezonden worden dat er onduidelijkheid is over wie aanspreekbaar is op wat. De praktijk van 1gezin1plan1regisseur is weerbarstig. Het Zorgadvies-team is afgeschaft terwijl dit het knooppunt was waar partijen geregeld samen komen en elkaar snel weten te vinden. En er is geen alternatief voor in de plaats gekomen. We vragen hier vandaag opnieuw de aandacht voor en hopen dat de wethouder er voor kan zorgen dat er op korte termijn iets gebeurt.

Twee jaar geleden omarmde de wethouder ons initiatief van de Zomerschool. We zijn teleurgesteld te moeten constateren dat er, ondanks herhaalde toezeggingen, geen enkel schot in de zaak zit. Het initiatiefvoorstel van Lokaal Alternatief is door alle partijen omarmd en verdient nu concrete uitwerking, zodat de Zomerschool in de vakantie van 2018 haar meerwaarde kan bewijzen.
We zijn verheugd en hoopvol over het feit dat er op het gebied van Voortgezet Onderwijs nieuwe en vernieuwende initiatieven te bespeuren zijn. We volgen dan ook met interesse de ontwikkelingen zoals rondom het Agora-onderwijs in Kerkrade.
Belangrijk voor kinderen en hun gezondheid zijn een aantal goede initiatieven op het gebied van bewegen en gezondheid, zoals de projecten JOGG: Jeugd op gezond gewicht, GIDS: gezond in de stad en Kerngezond als pilot op de Spoorzoeker en Jan Baptist. Deze mooie programma’s verdienen het om verlengd te worden. We hopen dan ook dat dit soort projecten, in de plannen van het Centercourt die nu onderzocht worden, een vaste plek krijgen. Net als het project 55+ meer bewegen voor ouderen, want de nadrukkelijke aandacht voor de jeugd is terecht, neemt niet weg dat we een enorme doelgroep ouderen in onze stad hebben wonen.
In het kader van de vitalisering van onze stad en haar inwoners zouden ook de volwassenen en ouderen een plek moeten krijgen en daar kom ik weer, in het Centercourt. Want als we dit, naast bijvoorbeeld het Cultuurcluster kunnen realiseren, is het hele spectrum van de samenleving goed uitgewerkt.

Wat betreft het project bestrijding van eenzaamheid, zouden wat Lokaal Alternatief betreft alle 65+ers niet aangeschreven moeten worden met de vraag of ze eenzaam zijn, maar met de vraag of ze willen helpen in de maatschappij, bijv. bij verenigingen of de mantelzorg, zodat hun ervaring en knowhow niet verloren gaat en op deze manier ook meteen de eenzaamheid voorkomen wordt.
Het welzijn van Kerkrade staat en valt met werkgelegenheid. Er zijn zeker positieve ontwikkelingen te melden. De arbeidsmarkt is in beweging en daarvan profiteert ook Kerkrade. Dat biedt perspectief ook voor onze laagopgeleide werkzoekenden. Behalve het zoeken naar grensoverschrijdende mogelijkheden, moeten we onze blik ook gaan richten op Midden Limburg, waar momenteel grote vraag naar personeel is. Daarvoor is het bevorderen van de mobiliteit waaronder openbare vervoersmiddelen onontbeerlijk.
Naast mobiliteit is duurzaamheid een van de belangrijkste onderwerpen voor onze samenleving. Hiervoor hebben we het duurzaamheidsprogramma waarin diverse onderwerpen nadrukkelijk de aandacht krijgen.
De gemeente hoort het goede voorbeeld te geven en dat gebeurt ook, maar we wachten nog steeds op de uitnodiging van de wethouder om de werf te bezoeken als deze energieneutraal is.

Het uitvoeringsprogramma Duurzaam Kerkrade bestaat uit 30 programma’s waarvan duurzaam groenbeheer op alle sportvelden en de plantsoenen zonder drinkwater te gebruiken en waarbij bovendien geen gif gebruikt wordt sprekende voorbeelden zijn. Zij dragen bij aan de verdere bewustwording van het besef welke belangrijke rol duurzaamheid speelt.
Heel verheugd zijn we natuurlijk in dit kader dat het project Superlocal waar duurzaamheid op het hoogste niveau tot uitvoering komt ook vanuit Brussel de waardering heeft gekregen die het verdient en nog beter een ondersteuning van 5 miljoen!

In dit kader is het goed om auto’s te weren en fietstoerisme te stimuleren. Het is jammer dat de bewaakte fietsenstalling, tijdens het WMC maar tijdelijk werd ingericht en vervolgens gesloten. Veel mensen willen hun fiets op een veilige manier stallen. Het initiatief van Lokaal Alternatief dat vorig jaar ingediend werd gaat over een blijvende voorziening. Om het project te laten slagen moet het permanent worden ingericht en moeten we niet langer wachten. In de wijken of bij evenementen zou bovendien een pop-up stalling kunnen worden ingericht.
Een derde belangrijk thema voor vele burgers is veiligheid. Kranten staan er bol van en op rijksniveau duikelen politici over elkaar heen om maatregelen te roepen die onze veiligheidsbeleving groter moeten maken. De criminaliteitscijfers vertonen een dalende lijn, maar haaks daarop staat de veiligheidsbeleving. Het onveiligheidsgevoel wordt vaak veroorzaakt door fysiek onveilige plekken en/of afwijkend gedrag van groepen mensen. In dit kader heeft de VVD bij de vorige begrotingsbeschouwingen een pleidooi gehouden voor cameratoezicht. Helaas is daarover niets meer vernomen. Wij vragen nadrukkelijk om dit onderwerp opnieuw aan de orde te stellen.

Afwijkend gedrag constateren we ook steeds meer bij verwarde mensen die helaas te vroeg in de samenleving terugkeren zonder dat adequate behandeling is afgerond. Ook hier worden veel signalen voor afgegeven. Blijkbaar kan de rijksoverheid dit door bezuinigingen niet oplossen. Dat is mensonterend voor betrokkenen. We roepen het College op nadrukkelijk aandacht te besteden aan deze problematiek en voor zover het in het gemeentelijk beleid past, mensen te helpen om vervelende situaties te voorkomen.

Maar voorzitter er gaan morgen veel van onze collega’s naar Hub en dat is een van de highlights in onze stad. En daar willen we mee afsluiten. We hebben als Lokaal Alternatief in deze gemeenteraad mee geholpen aan het verbeteren en verder ontwikkelen van onze gemeente. Een stad is nooit af, maar we zijn onderweg. En dan noem ik maar een paar voorbeelden:
Het Carboonplein en omgeving, de remake van Heilust, de bedrijvigheid rondom het Rodastadion. De metamorfose van het centrum, de voorbereiding van Superlocal in Bleijerheide, het Burgemeester Dohmenplein, veel wegen en straten en pleinen. Ik kan ze niet allemaal opnoemen want ik heb maar 10 minuten. De stad verandert in positieve zin en we zien en horen dat ook onze inwoners dat waarderen. We stralen dit ook uit, met als prachtig voorbeeld de Beleef bus. Dat geeft de burger, maar ook ons, voorzitter, moed. De kunst wordt nu om de burger te overtuigen dat hij zelf het verschil kan maken.
Dank u