Amendement van Lokaal Alternatief met algemene stemmen in Raad aangenomen.

25 maart 2021
25 maart 2021 Marc Charlier

Amendement van Lokaal Alternatief met algemene stemmen in Raad aangenomen.

In de Gemeenteraadsvergadering van 24 maart stonden de steunmaatregelen voor culturele verenigingen geagendeerd. Een agendapunt dat bij de behandeling in de commissie al de nodige vraagtekens bij de fractie van Lokaal Alternatief opriep. Met name het ontbreken van beleid en de kaders waarbinnen verenigingen een financieel steuntje in de rug kunnen krijgen, na het Corona-jaar 2020 vond de fractie onverteerbaar.

Voor alle duidelijkheid, zonder beleid en omkadering zou niet worden gekeken naar inspanningen die door verenigingen zijn gedaan om ondanks Corona inkomsten te verwerven. Sterker nog, verenigingen die activiteiten hebben ontplooid om financieel gezond te blijven, zouden dan geen ondersteuning vanuit de gemeente kunnen verwachten. Daarnaast werd in de oorspronkelijke aanpak niet gekeken naar mogelijkheden die vanuit de gemeente direct geregeld zouden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld huurverlaging van gemeentelijke accommodaties.

Vandaar dat de fractie van Lokaal Alternatief, gezamenlijk met Ons Kerkrade, in de Raad een amendement in stemming bracht. Via een toetsingskader en de uitwerking van de aanpak rondom dit Corona steunpakket dient de verstrekking in transparant beleid te worden gegoten. Alleen zo kan de continuïteit van de culturele sector in Kerkrade daadwerkelijk ‘handen en voeten’ worden gegeven. Met andere woorden, het belang en de toekomst van de Kerkraadse culturele verenigingen stond in dit amendement voorop.

Na enige discussie accepteerde wethouder Schlangen de naar voren gebrachte argumenten en werd het amendement met algemene stemmen door de Raad aangenomen.